महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यात सुरू करण्यात आलेल्या चारा छावण्यांमधील पशुधनाची दैनंदिन उपस्थिती नोंद करण्यासाठी संगणकीय प्रणालीचा वापर करणे तसेच पशुधनाच्या दैनंदिन आहारामध्ये वाढ करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201905061054574119
जी.आर. दिनांक: 04 May 2019

Share your comments