महसूल व वन विभाग

शीर्षक: दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील गोशाळांमध्ये पशुधनाकरीता राहत व चारा शिबीर (कॅटल रिलिफ अँड फॉडर कॅम्प) सुरु करण्याच्या प्रयोजनार्थ पशुसंवर्धन विभागास रुपये 10.00 कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201902151714458819
जी.आर. दिनांक: 15 February 2019

Share your comments