सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 200/- अनुदान देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201812261533021502
जी.आर. दिनांक: 26 December 2018

Share your comments