महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यात माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये क्यार व महा चक्रिवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना विशेष दराने मदत देण्यासाठी आकस्मिकता निधीतून रक्कम वितरित करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201912131324077619
जी.आर. दिनांक: 13 December 2019

Share your comments