कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: प्रधानमंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात सन 2019 मध्ये मृग बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201905221749429301
जी.आर. दिनांक: 22 May 2019

Share your comments