महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यातील रब्बी 2018-19 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201907061303225719
जी.आर. दिनांक: 06 July 2019

Share your comments