कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2020-21 मध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण प्रकल्पास रु.394 लाख निधी वितरीत करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202006111124234801
जी.आर. दिनांक: 11 June 2020

Share your comments