महसूल व वन विभाग

शीर्षक: सन 2018-19 मध्ये शासनाने दुष्काळ जाहिर केलेल्या भागात सुरू केलेल्या जनावरांच्या चारा छावण्या दिनांक 1 ऑगस्ट, 2019 पर्यंत सुरू ठेवणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201907061254405619
जी.आर. दिनांक: 06 July 2019

Share your comments