कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 मध्ये नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पासाठी रु. 59.9580 कोटी निधी वितरीत करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202002051740395001
जी.आर. दिनांक: 05 February 2020

Share your comments