महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यात माहे ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2019 मध्ये झालेल्या क्यार व महा चक्रिवादळामुळे झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानीपोटी आपदग्रस्तांना विशेष दराने मदत देण्याबाबत व विविध सवलती लागू करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201911191100094919
जी.आर. दिनांक: 18 November 2019

Share your comments