कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजनेची प्रभावीपणे अंमजबजावणी करण्यासाठी हवामान धोक्यांचे पुनर्विलोकन व सुधारणा सूचविण्यासाठी तज्ञांची समिती गठीत करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202006101524359801
जी.आर. दिनांक: 10 June 2020

Share your comments