अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

शीर्षक: खरीप पणन हंगाम 2019-20 तसेच रब्बी पणन हंगाम 2020-21 मध्ये खरेदी केलेल्या धानाच्या भरडाईबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201911081706245906
जी.आर. दिनांक: 08 November 2019

Share your comments