सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: सन 2018-2019 या वर्षात राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रुपये 200/- अनुदान देणेबाबत. (Unconditional ) (पूरक मागणी रुपये 387,30,31,000)
सांकेतांक क्रमांक: 201908071236149202
जी.आर. दिनांक: 07 August 2019

Share your comments