कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सन 2018-19 करिता पहिला हप्ता अनुदान रुपये 44.04 लाख रक्कम वितरित करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201902021159094401
जी.आर. दिनांक: 01 February 2019

Share your comments