सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: राज्यातील 31 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाजार आवारात धान्य चाळणी प्रकल्प उभारणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201809041230318502
जी.आर. दिनांक: 04 September 2018

Share your comments