सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघामार्फत शेतमालाची खरेदी करण्यासाठी लागलेल्या अनुषंगिक खर्चाची रक्कम अदा करण्याकरिता अर्थसहाय्य (2425 2452) (Unconditional)
सांकेतांक क्रमांक: 201908231125404302
जी.आर. दिनांक: 23 August 2019

Share your comments