सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: काजू बोंडापासून इथेनॉल व सी.एन.जी चे उत्पादन करण्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या जिल्ह्यात पथदर्शी उभारणी करण्याच्या दृष्टीने या विषयाबाबत अभ्यास करणेसाठी समितीचे गठन करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201812071536388802
जी.आर. दिनांक: 07 December 2018

Share your comments