महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यातील खरीप-2018 हंगामातील दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने बाधित शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201901251311135319
जी.आर. दिनांक: 25 January 2019

Share your comments