कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे ही योजना राबविण्यास दोन वर्षाची दि. 1.4.2019 ते 31.3.2021 मुदतवाढ देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201909091309119801
जी.आर. दिनांक: 09 September 2019

Share your comments