कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात सन 2019-20 मध्ये आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201910311222102001
जी.आर. दिनांक: 31 October 2019

Share your comments