कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-व्यापारी पिके अंतर्गत सन 2019-20 मध्ये ऊसामधील कडधान्य आंतरपिक पध्दतीस चालना देण्याकरिता रु.67.50 लाख निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202001141717487501
जी.आर. दिनांक: 14 January 2020

Share your comments