कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2016-2017 मध्ये खाजगी बाजार समिती व थेट पणन परवानाधारकांना सोयाबीन विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल रु. 200/- अनुदान देणेबाबत. (Unconditional) (पूरक मागणी रुपये 396.12 लाख)
सांकेतांक क्रमांक: 201908061549567802
जी.आर. दिनांक: 07 August 2019

Share your comments