कौशल्य विकास व उदयोजकता विभाग

शीर्षक: महिला बचत गटांच्या नाविन्यपूर्ण उद्योग संकल्पनांना प्रोत्साहित करण्यासाठी हिरकणी-नवउद्योजक महाराष्ट्राची योजनेस मान्यता देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201902211754582003
जी.आर. दिनांक: 21 February 2019

Share your comments