सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या मार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत- महामंडळाच्या गोदामांच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे
सांकेतांक क्रमांक: 201901291514118502
जी.आर. दिनांक: 29 January 2019

Share your comments