कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सन 2018-19 करिता पहिला हप्ता अनुदान रुपये 627.975 लाख रक्कम वितरित करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201902051238460501
जी.आर. दिनांक: 05 February 2019

CopyRight - 2019 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.