कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 या वर्षात राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत रु. 60 कोटी निधीचा कृषी यांत्रिकीकरण कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201907241302328701
जी.आर. दिनांक: 24 July 2019

Share your comments