महसूल व वन विभाग

शीर्षक: सन 2016 च्या खरीप हंगामातील अंतिम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी असलेल्या 647 गावांतील बाधित शेतकऱ्यांना कृषी विषयक मदतीसाठी निविष्ठा अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201901211633158819
जी.आर. दिनांक: 21 January 2019

Share your comments