अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

शीर्षक: खरीप पणन हंगाम 2018-19 मध्ये खरेदी केलेल्या ज्वारी व मक्याचे लक्ष्य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये वाटप करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201810101513549206
जी.आर. दिनांक: 10 October 2018

Share your comments