कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: शेतकऱ्यांच्या उत्पादकतेसोबत उत्पन्नात वाढ करणे व त्यात सातत्य ठेवणे या बाबीवर भर देण्याच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202001221637588601
जी.आर. दिनांक: 22 January 2020

Share your comments