कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2019-2020 मध्ये राज्यातील 14 जिल्हयांमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत 100 टक्के अनुदानावर अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रम राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201911071639386301
जी.आर. दिनांक: 07 November 2019

Share your comments