महसूल व वन विभाग

शीर्षक: शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी मदत देण्यासाठी उणे प्राधिकार पत्रावर कोषागारातून रक्कम काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करणे व उपलब्ध निधी वितरीत करण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201905221140442819
जी.आर. दिनांक: 22 May 2019

Share your comments