महसूल व वन विभाग

शीर्षक: राज्यात माहे जून ते ऑगस्ट, 2018 या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201907101526272919
जी.आर. दिनांक: 10 July 2019

Share your comments