सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: राज्यातील १४५ मोठ्या बाजार समित्या राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) पोर्टलवर जोडणे
सांकेतांक क्रमांक: 201807061137377402
जी.आर. दिनांक: 06 July 2018

Share your comments