सहकार, पणन व वस्‍त्रोद्योग विभाग

शीर्षक: राज्यातील 31 कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बाजार आवारात धान्य चाळणी प्रकल्प उभारणी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी कलम 12 (1) ची सर्वसमावेशक मंजुरी (Blanket Permission) देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201812191540121102
जी.आर. दिनांक: 19 December 2018

Share your comments