कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2019-20 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत प्रति थेंब अधिक पीक घटकांतर्गत एखाद्या क्षेत्रावर सुक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेतलयानंतर 7 वर्ष कालावधीनंतर पुन्हा सुक्ष्म सिंचनासाठी लाभ अनुज्ञेय करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202002241311111601
जी.आर. दिनांक: 24 February 2020

Share your comments