महसूल व वन विभाग

शीर्षक: प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम सन 2017 मध्ये सोयाबीन पिकाच्या सोयाबीन पिकाच्या विम्यापासून वंचित राहिलेल्या उस्मानाबाद जिल्हयातील उस्मानाबाद व लोहारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम विशेष बाब म्हणून वितरीत करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201908211609221419
जी.आर. दिनांक: 21 August 2019

Share your comments