कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे योजनेंतर्गत सन 2017-18 व सन 2018-19 मध्ये निवड केलेल्या शेतकरी गटांना रु. 10.00 कोटी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202003161103388601
जी.आर. दिनांक: 14 March 2020

Share your comments