अन्‍न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग

शीर्षक: रब्बी पणन हंगाम 2019-20 मध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेंतर्गत भरडधान्य मका खरेदीबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 201905241654461206
जी.आर. दिनांक: 24 May 2019

Share your comments