उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग

शीर्षक: राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्याचे सौर ऊजेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे अभियान....
सांकेतांक क्रमांक: 202105121147513610
जी.आर. दिनांक: 12 May 2021

Share your comments