कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाकरिता रु. 11,130 लाख निधी वितरित करणेबाबत
सांकेतांक क्रमांक: 202005181545568701
जी.आर. दिनांक: 18 May 2020

Share your comments