कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्‍धव्‍यवसाय विकास व मत्‍स्‍यव्‍यवसाय विभाग

शीर्षक: गट शेतीस प्रोत्साहन व सबलीकरणासाठी शेतकऱ्यांच्या गट शेतीस चालना देणे योजनेंतर्गत सन 2017-18 व सन 2018-19 मध्ये निवड केलेल्या शेतकरी गटांना दायित्वाची रक्कम उपलब्ध करुन देणेबाबत (शुद्धीपत्रक)
सांकेतांक क्रमांक: 201910241146101701
जी.आर. दिनांक: 23 October 2019

Share your comments